Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SKLEPU NewClassic.com.pl

Szanując Państwa prawa oraz respektując ustawę o ochronie danych osobowych, zobowiązujemy się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych.

Administratorem danych osobowych jest: Bożena Kaszubowska FIRMA HANDLOWA „CLASSIC” NIP 586-00-01-496, Gdynia, ul. Świętojańska 44, kod pocztowy 81-391.

Zgodnie z postanowieniami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. nr 133 poz. 883 z późn. zm.) Klient ma prawo do poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.

Podczas składania zamówienia w Sklepie, Klient zostanie poproszony o podanie następujących danych: imię, nazwisko, telefon, e-mail, adres dostawy oraz informacji dotyczących formy płatności. Wszystkie powyższe elementy są niezbędne do przeprowadzenia transakcji zakupu. Klient może również poprosić o wystawienie faktury VAT, zaznaczając odpowiednią opcję na formularzu zamówienia. W przypadku fakturowania transakcji należy podać: numer NIP, nazwę firmy oraz adres siedziby, a w odniesieniu do osób fizycznych – adres zamieszkania.

Sklep nie przekazuje, nie sprzedaje ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Klientów osobom trzecim, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Klienta, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa, w związku z toczącymi się postępowaniami. Nie przechowujemy również danych poufnych, takich jak numery Państwa kart kredytowych czy danych dostępu do konta bankowego.

W przypadku podjęcia przez Klienta decyzji, dotyczącej otrzymywania newslettera ze Sklepu, adres e-mail zostanie umieszczony w bazie Sklepu. Klient w każdej chwili może zrezygnować z subskrypcji newslettera. Gwarantujemy, że bez zgody Klienta nie wysyłamy żadnych materiałów marketingowych drogą elektroniczną zgodnie z ustawą „o świadczeniu usług drogą elektroniczną” z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

Informacje dotyczące danych osobowych

W związku z wejściem w życie, z dniem 25 maja 2018 r., Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”), pragniemy przekazać Państwu następujące informacje:

1. Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Bożena Kaszubowska FIRMA HANDLOWA „CLASSIC” NIP 586-00-01-496, Gdynia, ul. Świętojańska, kod pocztowy 81-391., (dalej zwany: „Administrator”).

2. Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

 – zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (założenie i prowadzenie Konta na stronie internetowej Administratora),

– zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (realizacja złożonego zamówienia),

– przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,

– marketing bezpośredni produktów lub usług Administratora – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (wypełnienie celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora),

– newsletter, wysyłanie reklam, ofert lub promocji (rabatów) dot. produktów lub usług Administratora (realizowane przez Administratora za pomocą środków komunikacji elektronicznej, np. SMS, e-mail) – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,

– dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO,

– wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO

3. Informacje o odbiorcach danych osobowych

W przetwarzaniu danych osobowych mogą brać udział partnerzy Administratora, w szczególności Ci, którzy świadczą usługi techniczne, banki, podmioty obsługujące płatności elektroniczne, operatorzy pocztowi, przewoźnicy lub pośrednicy realizujący przesyłki zamówień, dostawcy usług prawnych i doradczych.

4. Informacja o przekazywaniu danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

5. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane

Dane osobowe mogą być przechowywane przez okres korzystania ze sklepu internetowego (przy czym mogą zostać usunięte po trzech latach od ostatniej aktywności Klienta w ramach sklepu internetowego), a po jego upływie przez okres niezbędny do:

– posprzedażowej obsługi Klienta (np. obsługi reklamacji)

– zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących Administratorowi

– wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych),

– dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług Administratora, na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą,

– dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody Klienta, będą przechowywane do czasu jej odwołania.

6. Prawa osoby, której dane dotyczą

– prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, czyli prawo do uzyskana potwierdzenia czy Administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania,

– prawo do sprostowania danych, jeżeli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne,

– prawo żądania od Administratora usunięcia danych,

– prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych,

– prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi,

– prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego,

– prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze względu na miejsce domniemanego naruszenia RODO,

– prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed cofnięciem),

7. Podanie danych osobowych jako warunek zawarcia Umowy

Podanie danych osobowych przez Klienta w sklepie internetowym jest dobrowolne, jednak jest konieczne do złożenia przez Klienta zamówienia i jego rozliczenia (zawarcia i wykonania Umowy Sprzedaży), bądź rejestracji Konta. Konsekwencją niepodania danych osobowych może być brak możliwości skutecznego dokonania powyższych czynności.

8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

Administrator podejmuje czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

9. Polityka dotycząca wykorzystywania plików cookies (ciasteczek)

Niniejszy rozdział Polityki Prywatności określa zasady przechowywania i dostępu do informacji na urządzeniach Użytkownika za pomocą plików Cookies.

I. Rodzaje wykorzystywanych Cookies

1. Stosowane przez Administratora Cookies są bezpieczne dla Urządzenia Użytkownika. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do Urządzeń Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Pliki te pozwalają zidentyfikować oprogramowanie wykorzystywane przez Użytkownika i dostosować Serwis indywidualnie każdemu Użytkownikowi. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę domeny z której pochodzą, czas przechowywania ich na Urządzeniu oraz przypisaną wartość. Administrator może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszym dokumencie, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie również do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Serwisu.

2. Administrator wykorzystuje dwa typy plików Cookies:

Cookies sesyjne: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu zakończenia sesji danej przeglądarki. Zapisane informacje są wówczas trwale usuwane z pamięci Urządzenia. Mechanizm Cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

Cookies trwałe: są przechowywane na Urządzeniu Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania. Zakończenie sesji danej przeglądarki lub wyłączenie Urządzenia nie powoduje ich usunięcia z Urządzenia Użytkownika. Mechanizm Cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z Urządzenia Użytkownika.

3. Użytkownik ma możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików Cookies do swojego Urządzenia. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików Cookies.

II. Cele w jakich wykorzystywane są Cookies

Administrator wykorzystuje Cookies Własne w następujących celach:

a. Konfiguracji serwisu

– rozpoznania urządzenia Użytkownika Serwisu oraz jego lokalizację i odpowiednio wyświetlanej strony internetowej, dostosowanej do jego indywidualnych potrzeb;

– rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej

b. Uwierzytelniania Użytkownika w serwisie i zapewnienia sesji

– utrzymania sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności weryfikację autentyczności sesji przeglądarki.

c. Realizacji procesów niezbędnych dla pełnej funkcjonalności stron internetowych

– dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych Serwisu. W szczególności pliki te pozwalają rozpoznać podstawowe parametry Urządzenia Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

– poprawnej obsługi programu partnerskiego, umożliwiając w szczególności weryfikację źródeł przekierowań Użytkowników na strony internetowe Serwisu.

d. Zapamiętania lokalizacji Użytkownika

– poprawnej konfiguracji wybranych funkcji Serwisu, umożliwiając w szczególności dostosowanie dostarczanych informacji do Użytkownika z uwzględnieniem jego lokalizacji.

e. Analiz i badań oraz audytu oglądalności

– tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

– tworzenia anonimowych statystyk, które pozwalają na klasyfikację Użytkowników Serwisu i dostosowania stron internetowych serwisu do antycypowanych preferencji Użytkowników.

f. Zapewnienia bezpieczeństwa i niezawodności Serwisu oraz jego danych i treści

g. Cookies Własne mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Administratorem reklamodawców, firmy badawcze oraz dostawców aplikacji multimedialnych.

III. Możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu przez Cookies

1. Użytkownik może samodzielnie i w każdym czasie zmienić ustawienia dotyczące plików Cookies, określając warunki ich przechowywania i uzyskiwania dostępu przez pliki Cookies do Urządzenia Użytkownika. Użytkownik może dokonać zmian za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub za pomocą konfiguracji usługi. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików Cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu Cookies na urządzeniu Użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików Cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

2. Użytkownik może w każdej chwili usunąć pliki Cookies korzystając z dostępnych funkcji w przeglądarce internetowej, której używa.

3. Ograniczenie stosowania plików Cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej Serwisu.

Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych, prosimy zgłaszać na adres:

F.H. „CLASSIC” BOŻENA KASZUBOWSKA

ul. Świętojańska 44

81-391 Gdynia